Bestilling

Her er en liste med utgivelser fra HiO, HiAK og HiOA som kan bestilles opp i trykt utgave.

Trykte utgaver kan bestilles i skjemaet: skriftserien bestilling.

Publikasjoner

Anerkjennelse av kulturelt mangfold i barnehager

Forfatter(e)

Mona-Lisa Angell-Jacobsen

Sammendrag

Undertittel: Rekonseptualiseringer av "anerkjennelse" ved hjelp av (auto)etnografi og rhizoanalyser." Master i flerkulturell og internasjonal utdanning våren 2008.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Arbeidsbok om bruk av HACCP-metoden

Forfatter(e)

Jostein Kleiveland

Sammendrag

Arbeidsbok om bruk av HACCP-metoden. Implementering av HACCP-metoden som læringsprosess. Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk publikasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede

Forfatter(e)

Andreea Ioana Alecu

Sammendrag

Rapport fra SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Arbeidsplassbasertert førskolelærerutdanning (ABF). En utdanning som gjør en forskjell.

Forfatter(e)

Anne Furu, Gunn Karlsen, Kristin Holte Haug, Kristin Tverberg

Sammendrag

"Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF). En utdanning som gjør forskjell.". Dette er en sluttrapport fra prosjektet Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning som er gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Oslo kommune i perioden 2008 - 2012. I rapporten ønsker vi å synliggjøre sentrale aspekter som har særpreget den arbeidsplassbaserte førskolelærerutdanningen ved HiOA gjennom prosjektperioden. Vi vil vise at ABF har vært med på å berede noe av grunnen for framtidens førskolelærerutdanning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærer­utdanning (ABY)

Forfatter(e)

Jorunn Dahlback, Grete Haaland, Inger Vagle

Sammendrag

Rapport med fokuks på fleksibilitet i studiet, realkompetansevurdering, arbeidsplassbasering og praktisk eksamen.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Aspect of Psychiatric and Psychosomatic Physiotherapy

Forfatter(e)

Kirsten Ekerholt

Sammendrag

This report consists of articles originally published in the Norwegian issue HiO-rapport 2009 nr 10. The report was produced in honor of PT, PhD Berit Heir Bunkan at her 80th anniversary, June 2009. These articles demonstrate the contemporary field of Norwegian psychiatric and psychosomatic physiotherapy. Some articles are original, others reprints from other journals.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barn av språket

Forfatter(e)

Ingeborg C. Sæbøe Holten

Sammendrag

"Barn av språket.En kritisk og teoretisk studie av diskurser i flerspråklige og spesialpedagogiske kontekster." Masteroppgave i barnehagepedagogikk, oktober 2008.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barnefattigdom i et rikt land.Kunnskapsoppsummering…

Forfatter(e)

Sissel Seim

Sammendrag

Formålet med rapporten er å gi en presentasjon av eksisterende forskning og kunnskap om omfang og utvikling av barnefattigdom i Norge. På tross av politiske mål om å bekjempe fattigdom har andelen fattige barn under 18 år i Norge økt i tiåret fra 1999 til 2009. Viktige formål med rapporten er å komme med forslag til tiltak og virkemidler som kan bidra til å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge, samt å identifisere kunn-skapshull og framtidige forskningsbehov. Rapporten er laget på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som har initiert og finansiert prosjektet. Oppdraget er utført ved Sosialforsk, Høgskolen i Oslo. Forfattere: Professor Knut Halvorsen, hovedbibliotekar Solveig Hjelde, vitenskapelig assistent Hege Larsen, forsker I Thomas Lorentzen, professor Mons Oppedal og førsteamanuensis Sissel Seim, alle ved Høgskolen i Oslo, samt professor Anne-Lise Arnesen, Høgskolen i Østfold.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barnehagenes fortellinger fra ABF-prosjektet

Forfatter(e)

Anne Furu, Gunn Karlsen, Kristin Tverberg, Bodil Ugelstad

Sammendrag

Dette er en rapport som presenterer et lite utsnitt av erfaringer og kunnskap utviklet av aktører i ulike ABF-barnehager gjennom prosjektperioden fra 2008 – 2012. Hensikten med rapporten er å formidle noen av de unike erfaringene slik at flere skal få ta del i dem og å være til inspirasjon for videre profesjonskvalifisering.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

"Barnets tilknytning til riket." Et retorisk og dekonstruktivt perspektiv på juridisk argumentasjon i asylsaker

Forfatter(e)

Janne Thu Ilstad

Sammendrag

«Barnets tilknytning til riket.» Et retorisk og dekonstruktivt perspektiv på juridisk argumentasjon i asylsaker. Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barnevernet i det offentlige rom

Forfatter(e)

Torunn Alise Ask

Sammendrag

Syv barnevernsarbeidere og en journalist er intervjuet om deres erfaringer og refleksjoner over hvilken betydning medieoppmerksomhet kan ha for barnevernsarbeidernes rolleforståelse og praksis. Informantene er utvalgt ved å bruke en kombinasjon av "snøballutvalgsmetoden" og strategiske utvalg. Fire spørsmål stilles: Hvordan ser barnevernet på media? Hvilke smahandlingsstrategier beskrives? Hvilke mestringsstrategier kan identifiseres? Og hvilke dilemmaer aktualiseres i møtet mellom barnevern og media? Spørsmålene belyses gjennom kvalitative intervjuer.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barn skaper matematikk

Forfatter(e)

Solem/Johansson Solem/Johansson

Sammendrag

De 9 tekstene om barn og matematikk som følger i denne rapporten ble presentert under et seminar høsten 2000 finansiert av Norges Forskningsråd og KUPP-programmet som støtter kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving. Seminaret fokuserte på utdanning og etterutdanning av fagpersoner som skal ivareta og stimuler barns matematiske utvikling i aldersgruppen 4 til 8 år. Forfatternes navn til de 9 tekstene er Inger Wistedt, Synnøve Matre, Ida Heiberg Solem, Görel Sterner, Berit Bergius og Lillemor Emanuelsson, Elisabeth Doverborg, Anna Jørgensen, Leif Kværnes og Hans Jørgen Braathe. Sammen dekker de flere ulike felt innen barnehage, skole og lærerutdanning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barns subjektiveringer i tid og rom

Forfatter(e)

Kristin E. Pedersen

Sammendrag

Masterstudium i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo er en utdanning på høyere nivå for førskolelærere som ønsker å øke sin kompetanse i undervisnings-og forskningsvirksomhet, og i forhold til konsulentoppgaver innen offentlig forvaltning og organisasjoner

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Basal kroppskjennskunnskap

Forfatter(e)

Ulla-Britt Skatteboe

Sammendrag

BARS-Bevegelsesharmoni er en fysioterapeutisk undersøkelsesmetode der pasientens totale bevegelsesmåte - en observasjon av bevegelsesharmoni - står sentralt. Pasientens dynamiske balanse og bevegelsesuttrykk i enkle, hverdagslige bevegelser er beskrevet, systematisert, rangert og formet som et måleredskap. Fokus i undersøkelsen er postural stabilitet, frihet i pust og nærvær i bevegelsen. Undersøkelsen sammenfattes i 12 enkeltvariabler som er rettet mot pasientens relasjon til underlag, midtlinje, kroppens sentrum, frihet i pust og nærvær; sentrering. Det legges særlig vekt på pasientens selvopplevde erfaring knyttet til den aktuelle bevegelsen. Undersøkelsen er basert på 10 års utviklingsarbeide der mange kolleger, studenter og pasienter har deltatt. Rapporten redegjør for bakenforliggende teori og forsøker å se hvilke fortolkningsrammer den franske bevegelsesterapeuten Dropsy har for sin praksis og hvordan de gir mening i lys av annen teori.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Basic Body Awareness Therapy and Movement Harmony

Forfatter(e)

Ulla-Britt Skatteboe

Sammendrag

BARS-Movement Harmony is a physiotherapeutic assessment method with focus on observation of movement harmony and the patient’s total movement pattern. Patient’s dynamic balance and movement pattern during simple everyday movements are described, systematised, arranged and constructed into a measuring tool. Postural stability, free breathing and awareness in movement are the focus for the assessment. The assessment is included in 12 variables directed at the patient’s relationship to the ground, the midline, the body centre, free breathing and awareness. The patient’s experience of the movements is particularly emphasised. The assessment is based on ten years of developmental work involving many colleagues, students and patients. The report includes a description of the theory behind the assessment and seeks to interpret and explain the praxis of the French movement therapist Dropsy.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Biomekanikk for fysioterapeuter

Forfatter(e)

Bjørn O. Støre

Sammendrag

 

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Biter fra livets puslespill

Forfatter(e)

Ole Chr. Lagesen, Per Østerud

Sammendrag

I årene 2009 til 2011 har Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo (HiO) arrangert skrivekurs for seniorer og pensjonister tilknyttet høgskolen. Dette er rapporten fra det 3. kurset, avsluttet våren 2011. Siktepunktet for alle kursene har vært å stimulere til skriving av fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis yrkesliv. Høgskolelærere, som i tiår etter tiår har skrevet fag, skulle prøve seg på tekster som var personlige erindringer, fortellinger om møter, mennesker og situasjoner hentet fra deres egen erfaringsverden. Den personlige opplevelsen skulle være det sentrale i teksten. Forfatterne har variert bakgrunn, med oppvekst og yrkeserfaring fra mange forskjellige steder i landet, før de ble tilsatt ved HiO. Tre av dem har i de senere år vært knyttet til Høgskolen i Akershus, som høsten 2011 fusjonerer med HiO. Både barndom, oppvekst, yrkesliv og undervisningspraksis har gitt utgangspunkt for erindringene. Og ofte er det også plass til refleksjoner som kommenterer både fortid og nåtid på basis av de utvalgte opplevelsene.Erindringer som dette er ikke historieskrving i snever forstand. De er biter av den enkeltes livsopplevelse, silt gjennom sinnet og gjengitt med den subjektive verdi den enkelte har tillagt møtet eller erfaringen. Men også slike beretninger gir innsikt i hva som preget tiden, menneskene og - i mange av tekstene - yrkeslivet. I det ligger en vesentlig begrunnelse for å stimulere til skriving av slike tekster, og å samle dem i denne rapporten.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Brukermanual for kartlegging av ferdigheter i kommunikasjon og interaksjon

Forfatter(e)

Brian Ellingham, Ratna A. Hussain, Tore Bonsaksen

Sammendrag

Brukermanual for kartlegging av ferdigheter i kommunikasjon og interaksjon. A user's guide to the assessment of communication and interaction skills (ACIS) by Kirsty Forsyth. Norsk oversettelse og bearbeiding ved Brian Ellingham, Ratna A. Hussain og Tore Bonsaksen.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Brukerveiledning og elektronisk såringsverkstøy for registrering av resultater fra Myhres kart….

Forfatter(e)

Helge Kvaase

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Består av en excell-fil for registrering av resultater fra Myhres kartleggingsprøve i matematikk, samt bukerveiledning. Bestilles fra skriftserien og sendes via mail.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid

Forfatter(e)

Trine-Lise Offergaard

Sammendrag

Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk, FO-18/2011. Boka ser på sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid. Del en tar for seg hvordan målsetningen om bærekraftig utvikling har blitt fulgt opp i helsepolitiske dokumenter, mens del to bl.a. gir innspill til et folkehelsearbeid som fremmer bærekraftig utvikling. Med litteraturliste.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Child Protective Services and Family Cultures: A Comparative Study of Norway and France

Forfatter(e)

Aurelie M Picot

Sammendrag

Child Protective Services and Family Cultures: A Comparative Study of Norway and France. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy Faculty of Social Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Conversation-Based Programming in Public Libraries and Immigrant Integration

Forfatter(e)

Jamie Johnston

Sammendrag

 

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Deltakende læringsprosesser i barnehagen

Forfatter(e)

Solveig Nordtømme

Sammendrag

Hovedfag i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo er en utdanning på høyere nivå for førskolelærere som ønsker å øke sin kompetanse i undervisnings-, forsknings- og konsulentoppdrag.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Den gode hjelper i profil og prosess

Forfatter(e)

Roar Møller

Sammendrag

Denne hovedfagsoppgaven har følgende undertittel: "Om dyktige miljøterapeuters kjennetegn og faglige utvikling." Oppgaven har følgende problemstilling: -Hva kjennetegner de dyktige miljøterapeutene, slik de beskriver seg selv? -Hva slags opplevelser har de av hva som har fremmet og hemmet deres faglige utvikling?

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Den militære profesjonsmoral

Forfatter(e)

Ørjan R, ne Rise

Sammendrag

Masteroppgave i profesjonsstudier, SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Deportasjon av norske jødiske skolebarn i 1942 - et stykke norsk skolehistorie

Forfatter(e)

Kirsti Hanssen Skolt

Sammendrag

Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo, utdanner for arbeid i den norske flerkulturelle skolen og for arbeid med utdanning- og utviklingsspørsmål i land i sør

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

DesignDialog : kunnskapsløftet og visuell kompetanse

Forfatter(e)

Live Merete Nielsen, Ingvild Digranes

Sammendrag

DesignDialog-Kunnskapsløftet og visuell kompetanse

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Design learning for tomorrow : design education from kindergarten to PhD : booklet of the 2nd International Conference for Design Education Researchers : 14-17 May 2013, Oslo Norwa

Forfatter(e)

Janne Reitan, Ingvild Digranes, Liv Merete Nielsen

Sammendrag

Designed artefacts and solutions influence our lives and values, both from a personal and societal perspective. Designers, decision makers, investors and consumers hold different positions in the design process, but they all make choices that will influence our future visual and material culture. To promote sustainability and meet global challenges for the future, professional designers are dependent on critical consumers and a design literate general public. For this purpose design education is important for all. We propose that design education in general education represents both a foundation for professional design education and a vital requirement for developing the general public’s competence for informed decision making.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Det kommer noen krypende

Forfatter(e)

Mari Engsæter

Sammendrag

Materoppgave i barnehagepedagogikk

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

De yngste barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv

Forfatter(e)

Mari Gillund

Sammendrag

Masterstudium i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo er en utdanning på høyere nivå for førskolelærere som ønsker å øke sin kompetanse i undervisnings-og forskningsvirksomhet, og i forhold til konsulentoppgaver innen offentlig forvaltning og organisasjoner.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Dialoger mellom førskolelærer og barn

Forfatter(e)

Berit Bae

Sammendrag

”Dialoger mellom førskolelærer og barn – en beskrivende og fortolkende studie” er en avhandling for graden dr. philos skrevet innen fagområdet barnehagepedagogikk. Formålet er å belyse dagligdagse samspillsprosesser i barnehage, og hvordan disse skaper forutsetninger for barns opplevelse av selvverdi. Teoretisk bygger undersøkelsen på Schibbyes dialektiske relasjonsforståelse, og det fokuseres på hvordan det som skjer i hverdags dialoger mellom voksne og barn kan forståes i lys av anerkjennelsesbegrepet. Mer avgrenset undersøkes hva som er kvalitative kjennetegn ved dialogprosesser hvor barn får mulighet til å erfare at deres opplevelser er gyldige. Forskningsmetodisk faller studien innenfor en kvalitativt fortolkende tradisjon. Data er samlet ved langvarig deltagende observasjon og videofilming i 2 barnehager beliggende sentralt og øst i Oslo. Dyadisk samspill i samlingsstund, måltid og frilek har blitt observert og analysert.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning

Forfatter(e)

Ann Lisa Sylte

Sammendrag

PH.d.avhandling, Utdanningsvitenskap for lærerutdanningsrelatert forskning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Diskursive ressursar i rusarbeid - ein analyse av praksisforteljingar

Forfatter(e)

Lillian Bruland Selseng

Sammendrag

 

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)