Karrierelæring i ungdomsskolen

Motivasjon-Mestring-Muligheter

Forfattere

  • Unni Høsøien

Sammendrag

FoU-rapporten Karrierelæring i ungdomsskolen tar utgangspunkt i lærdom fra videreutdanningen Utdanningsvalg som møteplass for utvikling. Dette er en videreutdanning for lærere og rådgivere som jobber med faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen og fokuserer  på deres oppgaver knyttet til faget. I utdanningen er det særlig fokus på hvordan man kan bruke faget Utdanningsvalg til å legge til rette for at elevene tar kvalifiserte valg med hensyn til eget liv, både i forhold til videre opplæring og fremtidig arbeid, og at de opparbeider seg refleksjonskompetanse rundt egne ferdigheter/egenskaper knyttet til disse valgene.

I FoU rapporten analyserers eksamensarbeidene til studentene i studieåret 2013/14. Disse tekstene er et resultatet av et utviklingsarbeid som har pågått i løpet av hele studieåret og studentene baserer teksten sin på det de har prøvd ut i praksis i sin egen undervisning i løpet av tiden med videreutdanning.

Tekstene er analysert etter grounded theory metoden. Det betyr at det har vært en åpen spørsmålsstilling som har vært utgangspunktet for å gå inn i datamaterialet. Disse spørsmålene har dreid seg om hvilke temaer og utfordringer som gjør seg gjeldende for studentene i deres arbeid og hvordan de velger å gå disse i møte. På denne måten har vi ønsket å utvikle ny innsikt på bakgrunn av den informasjon som var tilgjengelig i datamaterialet.

Av analysen kommer det fram at studentene er opptatt av hvordan de skal utnytte potensialet i faget, få elevene til å forstå nytten av det og å gjøre det til et fag som kan være med på å ruste elevene for fremtiden. For å komme disse utfordringene i møte har studentene tatt i bruk ulike strategier. Det er funnet fem strategier som går igjen i datamaterialet. Den første er selstendiggjøring. Dette handler blant annet om at læreren inntar en mer veiledende rolle i undervisningen og eleven oppfordres til å finne sine egne svar. Studentene har for eksempel jobbet med å gi elevene trening i selvstendig refleksjon, oppleting av informasjon som er relevant for dem selv og gitt dem verktøy til å ta selvstendige valg. Den andre strategien handler om å hjelpe elevene til å utvikle selvinnsikt og selvfølelse. Her legger studentene opp undervisningsstrategier for å bygge opp under en positiv selvforståelse hos elevene og prøver å hjelpe dem til å bli bedre kjent med seg selv da de ser dette som et viktig utgangspunkt for å ta gode valg. Strategi nummer tre har vi valgt å kalle virkelighetsorientering. Her etterstreber studentene at undervisningen i utdanningsvalg skal ha relevans for «det virkelige liv», både i form av å ta utgangspunkt i virkeligheten som elevene befinner seg i og å ta i bruk for eksempel arbeidsmetoder fra arbeidslivet i undervisningen. Strategi nummer fire handler om aktivisering. Denne strategien legger opp til praktiske oppgaver og øvelser i faget. Studentene mener at det er viktig for elevene å få tatt i bruk flere sanser ved innlæring, i tillegg til at det kan være en god strategi for mestring, spesielt for elever som er svake i mer teoretiske fag. Den siste strategien har vi kalt tilpassing. Den går på at studentene legger opp undervisningen på en slik måte at de får tid til å se enkeltelever og finne versjoner av karrieretematikken som passer til den enkelte, i tillegg til at temaene og oppgavene tilpasses generelt modningsnivå i klassen.

Mange av disse strategiene glir inn i hverandre og studentene har brukt mange ulike metoder og konkrete verktøy innenfor, og på tvers av, de ulike strategiene som er funnet. Deres konklusjon er at det finnes mye uutnyttet potensiale i faget Utdanningsvalg, og at med en større verktøykasse, mer stabilitet i undervisningen og god kjennskap til hva faget skal bidra med, kan dette være et viktig fag for elevene i deres utvikling og valgprosesser videre i livet.

Utgivelsesdata

Tittel:
Karrierelæring i ungdomsskolen
Forfatter(e):
Unni Høsøien
Serie:
HiOA tema utgivelser
Issn:
1893-0425
Nr:
2016 nr 3
Utgiver:
HiOA
Avdeling/fakultet:
LUI
Sider:
38
Pris:
100,–
ISBN-print:
978-82-8364-018-2
ISBN-pdf:
978-82-8364-019-9

Publisert

2016-09-07

Utgave

Seksjon

Tema