Tolking for barn- en statusrapport

Forfattere

  • Tonje Raddum Hitching
  • Anne Birgitta Nilsen

Sammendrag

I de fleste tolkemedierte samtaler i offentlig sektor er alle deltakerne voksne, slik som i enspråklige samtaler. Tolkemedierte samtaler der en eller flere av deltakerne er et barn, forekommer imidlertid også, for eksempel i legepasientsamtaler, psykologsamtaler, dommeravhør og asylintervjuer. I slike institusjonelle samtaler tolkes det mellom barn og voksne. Disse samtalene finnes det svært lite systematisert kunnskap om. Vi vet dessuten lite om hvordan disse samtalene eventuelt skiller seg fra tolkemedierte samtaler med bare voksne deltakere. Den mangelfulle kunnskapen på feltet tolking for barn er bakgrunnen for denne rapporten, hvis mål er å samle den kunnskapen som finnes per i dag (høst 2010). Kunnskap om feltet vil bidra til å kartlegge utfordringer tolker og andre fagfolk står over i tolkemedierte samtaler med barn, samtidig som kunnskapen vil bidra til å styre og styrke tolkeutdanningen og øke dens relevans. Rapporten inngår som en del av forskningsprosjektet Tolking for barn ved Høgskolen i Oslo.

Utgivelsesdata

Tittel:
Tolking for barn- en statusrapport
Forfatter(e):
Tonje Raddum Hitching og Anne Birgitta Nilsen (red)
Serie:
HiO rapport
Issn:
0807-1039
Nr:
2010 nr 20
Utgiver:
HiO
Avdeling/fakultet:
LUI
Sider:
51
Pris:
100,–
ISBN-print:
978-82-579-4742-2

Publisert

2018-08-15

Utgave

Seksjon

Rapporter