Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk

Forfattere

  • Trine-Lise Offergaard HiOA

Sammendrag

Trine-Lise Offergaard løfter med denne boken frem sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid. Bærekraftig utvikling har lenge vært en overordnet politisk målsetning, både nasjonalt og internasjonalt. Forfatterens mangeårige arbeid med studenter med ulik helsefaglig yrkesbakgrunn, har imidlertid vist at helse og bærekraft i utgangspunktet sjelden oppleves som naturlige partnere. Boken setter søkelys på det forhold at menneskers helse og jordas helse sjelden sees i sammenheng. Helsefaglig litteratur inneholder sjelden en mer grunnleggende presentasjon av økologiske helsebetingelser. Helsen oppfattes tilsynelatende som «å bo inni individet», mens jorda og jordas fremtid kan se ut til å befinne seg «et annet sted». Uten en jord som kan gi oss luft, vann, jord og mat; uten fungerende økosystemer og forutsigbart klima, er imidlertid både menneskers helse og fremtid truet. Disse forhold har dannet bakgrunn for arbeidet med boken. Første del tar for seg hvordan målsetningen om bærekraftig utvikling har blitt fulgt opp i internasjonale og nasjonale helsepolitiske dokumenter. Det søkes å gi klarhet i hva som kan være grunnen til at bærekraftig utvikling så sjelden behandles i ulike helsesammenhenger. Boken bidrar videre med innspill til en reell integrering av bærekraftig utvikling i folkehelsefeltet, og tar samlet for seg et bredt spekter av forhold relatert til folkehelsearbeid. Hvordan bærekraftig utvikling kan innarbeides i ulike helsefaglige yrkes- og profesjonsutdanninger blir dessuten vektlagt. Boken er aktuell for studenter innen ulike helsefaglige utdanninger, men også for andre som på ulike måter er involvert i folkehelsearbeid, utdanner seg til, eller utdanner til slikt arbeid. Trine-Lise Offergaard er høgskolelektor ved Høgskolen i Akershus, Avdeling for yrkesfaglærerutdanning.

Publisert

2013-03-15

Utgave

Seksjon

Rapporter