Evaluering. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng)

– kull 2011-2012 HiOA-Konsortiet, Ledelse LØST

Forfattere

  • Anikke Hagen

Sammendrag

Rapporten viser resultater fra intern evaluering av studiet Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng), kull 2011 – 2012 ved HiOA -Konsortiet, Ledelse LØST.

Studiet har vært organisert i tre emner á 10 studiepoeng;

  • Emne 1, Lederrollen med fokus på barns læring og utvikling

  • Emne 2, Lederrollen med fokus på samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet, utvikling og endring

  • Emne 3, Lederrollen med fokus på styring og administrasjon

Denne rapporten bygger på fire kvantitative spørreundersøkelser, første tilsendt studentene før studiestart, og et spørreskjema etter avsluttet etter emne 1 og 2, samt et spørreskjema for evaluering av emne 3 og helheten av studiet.

Resultanten presenteres i del 2 av rapporten, der gis det et sammendrag av resultatene fra evalueringene av hvert av de tre emnene i studiet og resultatene fra studentenes evaluering av studiet i sin helhet.

Evalueringen har hatt som et overordnet mål å belyse i hvilken grad studentene vurderer opplæringsprogrammet som relevant for deres yrkesutøvelse. Videre har vi ønsket å se på i hvilken grad deltakerne mener de har hatt læringsutbytte av å delta på studiet, og hvilke faktorer som har fremmet læringen. Vi har også spurt om deres motivasjon og deres forhold til eget arbeidssted. Disse spørsmålene har vært gjennomgående for evalueringen av hvert av de tre emnene i opplæringsprogrammet.

I evalueringen av studiet etter endt studie har vi i tillegg til hovedproblemstilling belyst hvilke emner i opplæringsprogrammet studentene mener har vært mest relevante, og deres opplevelse av krav og arbeidsmengde i studiet. Til slutt har vi ønsket å få vite hva de mener om at studiet kan innpasses i en mastergrad i ledelse.

Resultatene fra hvert av emnene viser at emne 2,Lederrollen med fokus på samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet, utvikling og endring, er det emnet studentene vurderer som mest relevant i forhold til yrkesrollen. Dette vises i resultatene både i deres vurdering av emnes fagliginnhold og arbeidsmåter, samt læring av ny kunnskap og praksisnærhet.

Emne 3, Lederrollen med fokus på styring og administrasjon har noe dårligere evalueringer enn emne 2. De faktorene som studenten er minst tilfredse med i emne 3, er at faginnholdet har vært vanskelig og at emnet har vært svært krevede.

Emne 1, Lederrollen med fokus på barns læring og utvikling er det emne som gis samlet dårligst evalueringer, men det er bare en liten forskjell fra emne 3. Der resultatene skiller mest fra de to andre emnene er at studenten mener at faginnholdet i liten grad er relevant for et opplæringsprogram for styrere. Resultatene viser at studentene i stor grad mener at faginnholdet er kjent fra grunnutdanningen og dermed ikke nødvendig å vektlegge i et opplæringsprogram for styrere.

I evalueringen av studiet som en helhet vurderer studenten studiet som relativt bra, både med hensyn til relevans og praksisnærhet. Det er i første rekke arbeid knyttet til vurderingskravene som har bidratt til praksisnærhet. Studentene ønsker også at videreutdanning for styrere skal være på masternivå, men svært få ønsker selv å ta en full mastergrad.

Utgivelsesdata

Tittel:
Evaluering. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng) kull 2011-2012
Forfatter(e):
Anikke Hagen
Serie:
HiOA rapport
Issn:
1892-9648
Nr:
2013 nr 14
Utgiver:
HiOA
Sider:
101
Pris:
230,–
ISBN-print:
978-82-930208-51-8

Publisert

2013-11-01

Utgave

Seksjon

Rapporter